Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Cảm thức

TMĐP- Có tiếng Chúa tiếp tục gọi “Hãy theo Thầy”, tuổi già bớt tủi, héo hắt, đơn côi, vì Chúa là Đấng ủi an;...

Cảm thức

Chính vì là thân phận bụi tro, Thiên Chúa đã dủ lòng xót thương xuống thế ở cùng để thân yếu đuối, phận mỏng...

Cảm thức

TMĐP- Để xứng đáng với ơn gọi làm môn đệ Đức Giêsu, người Kitô hữu phải trở nên người của bình an, sứ giả...

Cảm thức

TMĐP- Thiên Chúa là Tình Yêu nên Ngài thích được hiện diện giữa những người có lòng yêu thương, như ở tiệc cưới Cana,...

Xem thêm